Skip to content ↓

Etap przygotowawczy

Akademia Górniczo-Hutnicza, reprezentowana przez Rektora prof. Jerzego Lisa, w pełni popiera Zalecenie Komisji Europejskiej 2005/251/WE w sprawie Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (zwane dalej Kartą i Kodeksem). Wytyczne Karty oraz Kodeksu istotnie sprzyjają większej otwartości i transparentności rynku europejskiego.

Zasady Karty i Kodeksu zgodne są ze strategią Akademii Górniczo-Hutniczej, zmierzającą do zwiększenia atrakcyjności, podniesienia jakości badań, innowacyjności uczelni oraz zapewnienia warunków do rozwoju osobistego naukowców i innych pracowników. Realizacja strategii uczelni ma na celu właściwy dobór, rekrutację oraz kontynuację zatrudnienia naukowców legitymujących się znaczącym dorobkiem naukowym, kreatywnymi pomysłami na realizację innowacyjnych badań, jak również z potencjałem rozwoju nowej tematyki badawczej.

Uznając wartość Karty i Kodeksu, Akademia Górniczo-Hutnicza dobrowolnie deklaruje zobowiązanie do stosowania ich zasad. Akademia Górniczo-Hutnicza zobowiązuje się do wdrożenia tych zasad w polityce kadrowej oraz do podnoszenia świadomości wśród nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników.

Poprzez wdrożenie Karty i Kodeksu Akademia Górniczo-Hutnicza zamierza zaoferować naukowcom przyjazne środowisko pracy i zwiększyć ich mobilność w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a tym samym włączyć uczelnię do sieci podmiotów koncentrujących się na poprawie warunków rozwoju nauki i badań.

Stopka